За родители

 • Ролята на родителя за развитието на детето.

  Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.

  Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

 • Училище за родители взаимодействие със семейната среда.

  В детската градина се реализират добри психолого-педагогически практики в областта на взаимодействието със семейната среда. Ние разчитаме на триединството дете- учител- родител за осъществяване на поставените ни образователни цели.

   Група „Смехорани“ се включи в националната кампания „Да бъдеш баща“ -Седмица на Бащата, инициатива за привличане на бащите за по-широко участие в живота на децата в детската градина, през която се обърна специално внимание …

 • Родителски срещи и защо са важни за нас.

  Изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение.
  Чрез срещите с родителите очакваме да изградим партньорство в интерес на децата и тяхното пълноценно развитие.Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.